Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Massagepraktijk IbuPitjit Julia verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia , of om een andere reden persoonsgegevens aan Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Julia Wijnmaalen
Kvk nummer 64977900, te bereikbaar via info@ibupitjitjulia.nl of 06 220 731 80
Daartoe heeft Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia een verwerkersovereenkomst afgesloten met:
OnlineAfspraken.nl gevestigd te Utrecht, Savannahweg 8, 3542 AW, 030-2412042.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens, eventueel postadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Gezondheidsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich hiervoor heeft aangemeld
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Het monitoren van de voortgang van de behandeling

Bewaartermijnen
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ibupitjitjulia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Afmelding e-mail berichtgeving
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor de mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Massage & Beauty IbuPitjit Julia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ibupitjit.nl

Chat openen
1
Welkom bij Ibu Pitjit Julia. Waarmee kunnen we u van dienst zijn?